Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
not66
1396 0b10
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
not66
not66
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
not66
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
not66
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viazapachsiana zapachsiana
not66
Dla mnie rozmowa jest czymś cudownym, bajecznym i, niestety, zmarłym. Od pewnego momentu rozmowy ludzkie poumierały, ich po prostu nie ma.
— Jan Nowicki w rozmowie z Małgorzatą Domagalik (Pani; numer11/2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viazapachsiana zapachsiana
not66
1888 30bb 500
not66
5578 3a5d 500
Reposted frombiru biru viacoloredgrayscale coloredgrayscale
not66
Reposted fromantichris antichris viano-maam no-maam
not66
not66
3454 8bc0 500
Reposted fromZircon Zircon viaLaColie LaColie
not66
6749 d71f
Christmas decoration
Reposted fromtgs tgs viabitstacker bitstacker
not66
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatishka tishka
not66
3689 8804 500
Reposted fromantichris antichris viaanabee anabee
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaElfenalska Elfenalska
not66
not66
6514 33b6
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viakoskoss koskoss
not66
5697 4127
Reposted fromrozalka rozalka
not66
5719 c21b
Reposted fromrozalka rozalka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl