Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
not66
0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorangeugarte orangeugarte
not66
0593 55fa 500
Reposted fromstroschek stroschek viagitana gitana
not66
0863 39a9
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird vianoisetales noisetales
not66
not66
0201 620b 500
Reposted fromqb qb
not66
3200 0cc7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
not66
3192 7fec 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
9877 5d67
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn
not66
not66
not66
3061 b6be
Reposted fromEtnigos Etnigos viasouporn souporn
8336 3a7b 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakejtowa kejtowa
not66
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viaAnneBonny AnneBonny
not66

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viairbjarbirb irbjarbirb
not66
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
not66
4506 3777
Reposted fromsavatage savatage viasouporn souporn
not66
8360 bff8 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
not66
9752 f68a
Reposted fromschmandwerk schmandwerk vianoisetales noisetales
not66
4911 8e8e
Reposted fromTamahl Tamahl viabarock barock
not66
Reposted fromTullfrog Tullfrog viagray gray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl