Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
not66
8612 312a 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viabarock barock
not66
8807 8934 500
Reposted fromqb qb
not66
7339 3124 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagray gray
not66
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viabarock barock
not66
7258 5029 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabarock barock
not66
Reposted fromnordern nordern viabarock barock
not66
7508 a725 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viagray gray
not66
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
not66
not66
1765 9a3f 500
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazapachsiana zapachsiana
not66
Reposted fromjedyny jedyny viafapchlupfap fapchlupfap
not66
3096 661d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaserenite serenite
not66
3272 b2bc 500
Reposted fromsoftboi softboi viadunkellicht dunkellicht
not66
1064 a742 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaTamahl Tamahl
not66
8367 8804 500
Reposted fromfungi fungi viakanadinol kanadinol
not66
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viaoxytocin oxytocin
not66

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
not66
not66
8387 8b81 500
Reposted fromteijakool teijakool viazaltysek zaltysek
not66
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoxytocin oxytocin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl