Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
not66
4282 2214
Reposted fromgplyr gplyr
not66
4319 f18c 500
Reposted fromkaiee kaiee
not66
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromlovvie lovvie
not66
4241 2229
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBanani Banani
not66
2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viazoria zoria
not66
4100 1f68 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamatuss matuss
not66
8877 33e4 500
Reposted fromqb qb viastrzepy strzepy
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaoutoflove outoflove
not66
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaiamnotarobot iamnotarobot
not66
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaMezame Mezame
not66
not66
3582 257d 500
Reposted fromLane Lane viabehcio behcio
not66
2791 856f 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viastrzepy strzepy
not66
1100 11fd 500
Reposted fromerotyzm erotyzm vialetshavesex letshavesex
not66
Reposted fromFlau Flau viabarock barock
not66
not66
not66
4489 ab15
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viaorelh orelh
not66
not66
1892 65b0 500
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl